Przedszkole nr 2 w Łęczycy

Dla rodziców

Drodzy Rodzice !!!

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Obowiązki rodziców wobec przedszkola

• przekazywania nauczycielowi rzetelnej informacji o dziecku,
• przestrzegania postanowień statutu w kwestiach ich dotyczących,
• przestrzeganie organizacji pracy placówki,tj. godzin pracy przedszkola - 7.00 – 16.00 i przyprowadzania oraz odbierania dziecka w godz. określonych w umowie;
• najpóźniej przyprowadzać dzieci do godziny 9.00. terminowego uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole;
• przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
• informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
• zgłaszanie nauczycielce, każdej zmiany numeru telefonu, by ta mogła się z kontaktować w razie potrzeby np. nagłej choroby
• współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju;
• przyprowadzania dziecka do przedszkola tylko zdrowego.