Przedszkole nr 2 w Łęczycy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

  • Na początku roku szkolnego we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są obserwacje pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dzieci.
  • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dziećmi w formie: indywidualnych i grupowych zajęć wspomagających i korygujących rozwój dzieci w różnych sferach prowadzonych przez nauczycieli przedszkola.
  • Dzieci wymagające pomocy specjalistów uczestniczą w zajęciach logopedycznych oraz zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych prowadzonych na terenie przedszkola.
  • Rodzice mogą korzystać z indywidualnych konsultacji i porad specjalistów - logopedy, terapeuty podczas organizowanych spotkań.
  • Nauczycielki nawiązują ścisłą współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla wychowanków.
  • W przedszkolu obowiązuje Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej zawierająca opis i zasady postępowania w celu prawidłowego udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola.
    Pliki do pobrania;
    Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zajęcia logopedyczne prowadzi logopeda p. Małgosia Dolińska w czwartki i piątki od godz.8.00 -10.30

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z dziećmi mającymi stwierdzoną wadę wymowy i mają na celu:
- wspomaganie rozwoju dziecka
- usuwanie przyczyn niechęci do mówienia
- usprawnianie aparatu oddechowego
- ćwiczenia narządów artykulacyjnych
- wywoływanie prawidłowej artykulacji głosek
- ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
- ćwiczenia słuchu fonemowego
- oddziaływanie na dziecko w celu pobudzenia jego aktywności słownej
- ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych